tc-621028

 

ข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับ

บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด

   1.กรุณากรอกเอกสารใบสมัครตามความเป็นจริง โดยให้ใส่ข้อมูลตามใบสมัครงานเท่าที่จำเป็น

   2.เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครกรุณาส่งคืนเฉพาะใบสมัครเท่านั้น ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน (กรณีบริษัทฯ มีความสนใจในตัวผู้สมัครทางบริษัทฯจะขอเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง)

   3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาในสมัครที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสมัครงานกับทางบริษัทเท่านั้น

  

4.ข้อมูลนี้ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเท่านั้น สำหรับข้อมูลของบุคคลที่ไม่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงาน บริษัทฯจะเก็บไว้ระยะ 1 เดือนและจะทำลายทิ้งทันทีหลังจากนั้น

 


ตำแหน่งที่เปิดรับ


  ใบสมัครออนไลน์  

ติดต่อสอบถาม

คุณอาทิตย์ (เพรียว) /HR
55/5 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 02-415-5115 ต่อ 2635
Mobile: 063-359-1545
Email: hr@takeandcare.co.th
รุปขนาด 1 นิ้ว
your image

 เดือน   พ.ศ.

  ตำแหน่งงาน / Position** ระบุอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง

  ตำแหน่งที่สนใจ 1  

  ตำแหน่งที่สนใจ 2  

  ตำแหน่งที่สนใจ 3  

   เงินดือนที่คาดหวัง  

   เงินดือนที่คาดหวัง  

   เงินดือนที่คาดหวัง  


  ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information

   ชื่อภาษาไทย

   English Name

   คำนำหน้า

  ชื่อผู้สมัคร

   นามสกุล

   ชื่อเล่น

   Title

   First Name

   LastName

   Nick Name


 วันเดือนปีเกิด / Birth Information

  ว/ด/ป

  ตำบล/แขวง

  จังหวัด

  ส่วนสูง/ซ.ม.

  พ.ศ.   อายุ

  สถานที่เกิด

  อำเภอ/เขต

  น้ำหนัก/ก.ก


  ข้อมูลทั่วไป / Other Information

  เลขบัตรประชาชน

  สถานภาพ

  เบอร์โทรศัพท์

  จำนวนพี่น้อง

  วันหมดอายุ

  ภาวะทางทหาร

  Email

  คุณเป็นคนที่


  ที่อยู่ / Address

  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   ที่อยู่ปัจจุบัน

  บ้านเลขที่

  ถนน

  แขวง/ตำบล

  เขต/อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  บ้านเลขที่

  ถนน

  แขวง/ตำบล

  เขต/อำเภอ

  จัดหวัด

  รหัสไปรษณีย์


  ประวัติครอบครัว / Family

  ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา   ข้อมูลเกี่ยวกับมารดา

  คำนำหน้า

  ชื่อบิดา

  นามสกุล

  อาชีพ

  เบอร์โทร

   อายุ

  คำนำหน้า

  ชื่อมารดา

  นามสกุล

  อาชีพ

  เบอร์โทร

   อายุ

  ข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)

  ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

  คำนำหน้า

  ชื่อ

  นามสกุล

  อาชีพ

  จำนวนบุตร

   อายุ

  คำนำหน้า

  ชื่อ

  นามสกุล

  ความสัมพันธ์

  เบอร์โทร

   อายุ


ประวัติการศึกษา / Educarional (เรียงลำดับจากระดับสูงสุดตามลำดับ)

ระดับการศึกษา สถานศึกษา สาขา GPA ปีที่จบการศึกษา


  ประวัติการทำงาน / Employment Record (เรียงลำดับชื่อสถานที่ทำงานล่าสุด)

  บริษัท/company   วันที่เริ่มทำงาน   สิ่นสุดการทำงาน   ตำแหน่งงาน   เงินเดือน/Salary   เหตุที่ออก


  ความสามารถทางด้านภาษา / Language Abilities

  ภาษา/Language   พูด/Speaking   เขียน/Writing   อ่าน/Reading

  ภาษาไทย

  ภาษาอังกฤษ

  ภาษาอื่นๆ ระบุ


  ความสามารถทางด้านอื่น / Other Abilities

  คอมพิวเตอร์ / โปรแกรม
  ยานพาหนะ (รถยนต์)   ใบอนุญาตขับขี่ (รถยนต์)
  ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์)   ใบอนุญาตขับขี่ (รถจักรยานยนต์)

  ข้อมูลอื่น ๆ / Other Information

  ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งใด  
  ท่านใช้เวลากี่วันในการมาเริ่มงานหลังจากทราบผล
  ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก มี โปรดระบุ **
  ท่านเคยมีปะวัติอาชญากรรมหรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก มี โปรดระบุ **
  ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก สูบ โปรดระบุ **
  ท่านดื่มสุราหรือของมึนเมาหรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก ดื่ม โปรดระบุ **
  ท่านมีรอยสักตามร่างกายหรือไม่ ระบุ.... ** ถ้าเลือก มี โปรดระบุ **
  ท่านอยู่ในภาวะกำลังตั้งครรภ์หรือไม่ (เพศหญิง) ระบุ.... ** ถ้าเลือก มี โปรดระบุ **
  ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ระบุ.... ** ถ้าเลือก ได้ โปรดระบุ **

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้หรือแจ้งให้ฝ่ายบุคคลระบุ เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ หากข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จหรือบิดเบีอนจากความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ เลิกจ้างได้ทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และยินดีให้ บริษัทบริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากหน่วยงาน หรือบุคคลซึ่งข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ในใบสมัครนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ข้าพเจ้า

 

หนังสือยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร เพื่อสมัครงานกับ

บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด

1. คำยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ

ข้าพเจ้า * ยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า สำหรับให้ บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด พิจารณาคุณสมบัติ ว่ามีความเหมาะสมกับกับตำแหน่งงานที่ทางบริษัทฯ เปิดรับหรือไม่

ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ทาง บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ/ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้าฯ ไปยังบุคคล และ/หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกตามตำแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร โดยข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1.1 รายละเอียดข้อมูล ที่ผู้สมัครงานได้กรอกในเวบไซต์ใบสมัครงานของ บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด ข้อมูลบุคคลอ้างอิง / บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ประวัติส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน เป็นต้น

1.2 รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้สมัครได้นำส่งให้กับ บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด ทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น จดหมาย หรือ อีเมล เป็นต้น
โดยทางบริษัทฯจะเก็บเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะทำลายเอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมในครั้งนี้

บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกตามตำแหน่งที่ผู้ให้ข้อมูลประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก โดยบริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
* ชื่อ-นามสกุล เพื่อติดต่อกับเรา
* อีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อ
* เบอร์โทร เพื่อใช้สมัครงานกับเรา
* ที่อยู่ เพื่อใช้สมัครงานกับเรา
* ประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา ตามข้อมูลข้างต้น

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด จำกัดจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตามตำแหน่งที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงความประสงค์ไว้เท่านั้น

บริษัท เทค แอนด์ แคร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำหรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

 ยินยอม
 ไม่ยินยอม

ลงชื่อ  *  ผู้ให้การยินยอม