DETAIL

1. ค้นหาผู้ขาย/ผู้ผลิต สืบราคา เปรียบเทียบราคา และต่อรองราคา (product&Packaging;)
2. จัดทำใบสั่งซื้อและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า ตามข้อกำหนด MAX-MIN
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำรายงานการสั่งซื้อและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกการรับเข้าสินค้าเข้าระบบ
7. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี
- วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ สินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง, Skins care, Personnel care, ทั้งวัตถุดิบ หรือ packaging
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีไหวพริบดี
- ละเอียด รอบครอบ มีบุคลิกดี

-