DETAL

- ดูแลยอดขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- นำเสนอสินค้าเข้าห้างฯ ต่อรอง ราคา, GP ค่าใช้จ่ายต่างๆ กับจัดซื้อห้างฯ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง Modern Trade, Hyper Market, ตัวแทนร้านค้าต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
- วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขา การขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย Modern Trade 2 ปีขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับรถ